RODO

Informacja o ochronie danych osobowych – LEGANET.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.leganet.pl

Szanowny Kliencie,  

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez LEGANET Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów LEGANET, dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z dostępnych w naszej firmie serwisów i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie pragniemy zapewnić, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

LEGANET.PL- Lech Stolarczyk z siedzibą w Władysławowo(84-120), przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8/39 („LEGANET“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wykonywania zleconych usług: projektowanie serwisów internetowych, marketingu internetowego oraz realizacji płatności, obsługi reklamacji,

– realizacji obowiązków LEGANET przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,

– ochrony praw LEGANET zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

LEGANET wykonuje serwisy internetowe jako projekty i gotowe realizacje współpracuje na zasadzie umowy/partner z firmami trzecimi świadczącymi usługi: hostingowe i rejestracji domen jako kompleksowej usługi serwisów internetowych i może przekazywać Państwa Dane osobowe, które dobrowolnie, jako wymóg praw właścicielskich Państwo przekazują, następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. Rejestracja domen internetowych:

Agnat Sp. z o.o / DomainMaker/

85-022 Bydgoszcz, Gdańska 119

https://www.domainmaker.pl

-dane osobowe poprzez Rejestratora Domen przekazywane są NASK jako prawnego podmiotu rejestrującego domeny na terenie RP- NASK pełni funkcję „registry” – krajowego rejestru nazw internetowych w domenie PL

  1. Usługi hostingowe/parkowanie domen internetowych:

IQ PL Sp. z o.o. (dalej: IQ PL) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk

https://www.iq.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci

  1. Księgowanie i rozliczenia podatkowe :

FORMSOFT – FORMSOFT sp. z o.o. sp. k., siedzibą we Wrocławiu 50-073, ul. Św. Antoniego 23

http://www.formsoft.pl/assets/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych-przez-FORMSOFT.pdf

– podmiotom, z którymi LEGANET ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane‘) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków LEGANET przewidzianych prawem, ochrony praw LEGANET zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu LEGANET w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności LEGANET może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak wymienione powyżej. W celu ochrony Danych osobowych oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez LEGANET,

– organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

LEGANET zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez LEGANET i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i LEGANET.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj.do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od LEGANET potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. LEGANET dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, LEGANET może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a LEGANET ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, LEGANET wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez LEGANET oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na LEGANET może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem
Danych Osobowych
:
LEGANET Lech Stolarczyk, ul. 1000-lecia PP 8/39, 84-120 Władyslawowo, + 48607783436, leganet@leganet.pl

więcej o RODO – czytaj!